Doel

Het doel van de vzw Vlofin blijkt uit artikel 4 van de statuten.

De vereniging heeft tot doel: het ambt te verdedigen en de verbondenheid onder de leden te bevorderen, de beroepsbelangen van haar leden te behartigen, mee te werken met de overheid en mee te werken met de organisaties van wettelijke graden, vak - en andere organisaties en dit voor alle aangelegenheden die hun ambt betreffen.

De Vlofin heeft tevens tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het vormen, het opleiden, het informeren en het adviseren van de leden over de aangelegenheden die te maken hebben met hun beroepswerkzaamheden en beroepsomgeving. In verband met het doel, zelfs onrechtstreeks, mag de vereniging roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in vruchtgebruik, en alle sommen en waarden in ontvangst nemen, beheren en toekennen. De Vlofin onthoudt zich van alle inmenging in politieke of ideologische aangelegenheden.

 
Geen inhoud