Nieuws

17/03/2023 Wijziging Provinciedecreet en decreet Lokaal Bestuur: gelijkschakeling ontslagregeling contractuele en statutaire personeelsleden

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering op 3 maart jl. haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokaal bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en provinciale besturen. Daarnaast worden de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd gemaakt om geschillen die voortvloeien uit de beëindiging van de statutaire hoedanigheid te behandelen. Dat geeft eenzelfde rechtsbescherming aan contractuele en statutaire personeelsleden bij een dienstbeëindiging. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

17/03/2023 Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Momenteel bewijst het analoge of digitale register van bekendmaking het correcte tijdstip van publicatie van reglementen en verordeningen. Maar technologie staat niet stil.

De Vlaamse Regering bereidt daarom een wijziging van de regelgeving (BVR Bekendmaking) voor tegen het zomerreces. De gelogde gegevens van bestaande systemen zoals Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD) zullen voortaan ook volstaan als register. Dat komt tegemoet aan de nieuwe digitale realiteit en zal de bestuurlijke efficiëntie verhogen.

 

17/03/2023 Nieuwe burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor in alle Vlaamse steden en gemeenten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Tussen eind maart en eind juni 2023 bevraagt het Agentschap Binnenlandse Bestuur, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, in elke Vlaamse gemeente een representatieve groep inwoners tussen 17 en 85 jaar. ABB peilt in deze bevraging naar het gedrag, de participatie en de tevredenheid van de inwoners over lokale beleidsthema’s.

In totaal worden bijna 400.000 burgers uitgenodigd om de bevraging in te vullen. De eerste brief zal in de bus vallen op woensdag 22 maart. Een laatste herinnering is voorzien voor eind april. In de dertien centrumsteden vindt de eerste zending plaats op woensdag 3 mei en staat een laatste herinnering gepland voor begin juni.

De medewerking van elke inwoner is cruciaal om tot betrouwbare en valide resultaten te komen. Daarom biedt het agentschap communicatiemateriaal aan voor op de gemeentelijke website, in het gemeentelijk infoblad of in andere communicatiekanalen, zodat lokale besturen hun inwoners over dit onderzoek kunnen informeren.

De resultaten van de vorige edities van de burgerbevraging kan je steeds raadplegen op de website Gemeente-Stadsmonitor. Voor nog meer informatie of vragen neem je best contact op met het projectteam van de Gemeente-Stadsmonitor via gemeente-stadsmonitor@vlaanderen.be.

 

17/03/2023 Ben je nog mee met de beslissingen van de Vlaamse regering?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Via deze link kan je je abonneren op de wekelijkse beslissingen.

 

17/03/2023 Ben jij klaar voor de gewijzigde wetgeving overheidsopdrachten?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het is zover! Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In het wetsontwerp worden een aantal zaken verplicht vanaf 1 september 2023 dus geen tijd voor getalm. Het opstellen van het noodzakelijke Koninklijk Besluit zal spoedig moeten volgen.

VVSG zet voor jou de wijzigingen hier alvast op een rijtje.

 

17/03/2023 Tip voor het vermijden van technische opmerkingen bij de beleidsrapporten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Momenteel vind je op de website bij ABB al een schematool voor het meerjarenplan (BBC-data: maak je eigen rapport | Lokaal Bestuur Vlaanderen) waarbij er naast de wedersamenstelling van de schema’s ook een beperkte controle zit op (on)logische saldi.

Binnenkort zal ook een schematool voor de jaarrekening op de website worden gepubliceerd.

Wanneer je een digitale rapportering JR met status “voorlopig” instuurt, kan je via de schematool al enkele controles op die voorlopige jaarrekening bekijken. Fouten kunnen dan nog rechtgezet worden voordat de jaarrekening door de raad wordt vastgesteld en de “originele” digitale rapportering aan ABB wordt bezorgd.

Voor een meerjarenplan geldt dezelfde redenering: insturen van een “voorlopig” MJP is om te testen, insturen van een “herziening” MJP is effectief door de raad vastgesteld.

 

17/03/2023 Raamovereenkomst maaltijdcheques facilitair bedrijf Vlaanderen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Graag brengen we jullie deze raamovereenkomst nog even onder de aandacht, gezien de zeer lage tarieven die hiermee gepaard gaan. Bij intekening betaalt je bestuur voor de dienstverlening van Edenred nog slechts 0,0003 €/cheque.

Download hier het bestek, de gunningsbeslissing, de bestel- en prijsinfo en het intekenformulier.

Intekenen kan nog zolang de overeenkomst loopt (tot 30 juni 2024).

 

17/03/2023 Het nieuwe Rechtspositiebesluit van kracht vanaf 18 maart 2023

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 8 maart 2023 werd het nieuwe Rechtspositiebesluit (of het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit treedt tien dagen na deze publicatie in werking.

Dit besluit met 82 artikelen zal de lokale besturen vanaf 18 maart 2023 meer en nieuwe mogelijkheden geven tot innovatie en optimalisatie van de lokale rechtspositieregeling voor het personeel.

Het nieuwe Rechtspositiebesluit stelt dat de huidige lokale rechtspositieregelingen van kracht kunnen blijven op voorwaarde dat deze niet strijdig zijn met andere wettelijke bepalingen. De besturen dienen zich dus enkel verplicht te conformeren naar de nieuwe bepaling inzake onregelmatige prestaties voor het verzorgend personeel in een erkende dienst voor gezinszorg (cfr. art. 45, § 2 BVR RPR) en dit uiterlijk op 1 januari 2024.

Bekijk hier de presentatie van Marijke De Lange (VVSG) over de nieuwe RPR. Deze toelichting bracht ze op 16 februari jl. tijdens de provinciale vergadering van Vlofin in Vlaams-Brabant.

 

07/02/2023 Vacature waarnemend financieel directeur Boortmeerbeek

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De gemeente Boortmeerbeek gaat over tot de aanwerving op korte termijn van een:

WAARNEMEND FINANCIEEL DIRECTEUR

Voltijds of deeltijds – vervangingscontract – niveau A

FUNCTIE:    Onder de functionele leiding van de algemeen directeur sta je in voor:

  • het opstellen van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering (in overleg met het managementteam)
  • het voeren en het afsluiten van de boekhouding
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering
  • het thesauriebeheer

In volle onafhankelijkheid sta je in voor:

  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en het OCMW met budgettaire en financiële impact
  • het debiteurenbeheer

PROFIEL:  Je bezit een functiegericht masterdiploma. – Je kan uitstekend coördineren en je bent sterk in het analyseren van financiële informatie. -

                  Je hebt een brede interesse voor het werkveld. – Functierelevante ervaring strekt tot aanbeveling.

AANBOD: Verloning volgens barema A4-5 + waarnemingstoelage. – Relevante beroepservaring kan in rekening worden gebracht – maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering

MEER INFO?  Neem contact op met Johan Smits, algemeen directeur (015 51 11 45 – johan.smits@boortmeerbeek.be)

 

29/01/2023 Toekenning van de federale dotaties 2022 aan de lokale politie

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

In het staatsblad van 16 januari 2023 verschenen de koninklijke besluiten betreffende de federale dotaties aan de gemeenten en aan de meergemeentenpolitiezones om er de werking van de lokale politie in 2022 te ondersteunen.