Nieuws

16/11/2022 Bevraging gebruik typebestek leningen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Om besturen te helpen bij het aangaan van leningen ontwikkelde de Werkgroep VVSG-VLOFIN Leningen samen met Febelfin het typecontract leningen. De Werkgroep wil met deze bevraging inzicht krijgen in uw ervaringen met het typecontract met het oog op een eventuele aanpassing. Geraamde invultijd: +/- 5 minuten.

U vindt het typecontract, samen met een toelichting en twee typebrieven op de website van de VVSG en van VLOFIN

 
Enkele dagen geleden ontving u via VVSG een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen. Wij hopen dat u alsnog een paar minuten van uw tijd kunt vrijmaken om de vragen te beantwoorden.

Klik hier om te beginnen →

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor uw vragen kunt u terecht bij ben.gilot@vvsg.be

 

01/11/2022 Subsidiebedragen voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid in 160 lokale besturen goedgekeurd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

De subsidieaanvragen van 160 lokale besturen en de VGC werden intussen goedgekeurd. In het Ministerieel Besluit  kan u terugvinden welke besturen de subsidie zullen ontvangen. Meer info vind je hier.

 

01/11/2022 Regiodecreet definitief goedgekeurd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van decreet over de regiovorming definitief goed. Het ontwerpdecreet gaat nu naar het Vlaams Parlement. Dit Regiodecreet zorgt voor een decretale verankering van de referentieregio’s en definieert het concept, het toepassingsgebied, de principes en de gevolgen van regiovorming. Hier vind je meer info over het decreet.

 

01/11/2022 Politiezones: bedrag van tweede schijf voor het verkeersveiligheidsfonds 2023 (2e schijf saldo 2018) bekend + omzendbrief maaltijdcheques

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

VVSG verzond een brief (medeondertekend door UVCW en Brulocalis) naar minister Verlinden over een aantal mogelijke wijzigingen aan het verkeersveiligheidsfonds (vermindering van het bedrag) en de federale dotaties.  In de brief aan de minister werd onze bezorgdheid over de wijzigingen aan het verkeersveiligheidsfonds en de financiële gevolgen voor de politiezones beklemtoond.

Maar ondertussen ontvingen we ook positieve informatie over de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds in 2023 (tweede schijf saldo 2018).

De ‘tweede schijf’ (saldo 2018) in 2023 zou ongeveer 89 miljoen euro bedragen (ter vergelijking: in 2022 was het 41, miljoen euro)! Voor de concrete bedragen per zones: zie bijlage. Er wordt nog verder uitgezocht hoe dit nieuws zich verhoudt tot de eerdere berichtgeving over het VVF.

Ook was er eerder discussie over het vooraf toekennen van de maaltijdcheques aan het politiepersoneel en de bijhorende administratieve werklast dat deze werkwijze met zich zou meebrengen. Maar gelukkig zijn de geesten gerijpt en is er nu toch beslist dat ze niet vooraf worden toegekend maar de 10de kalenderdag van de volgende maand. De gewijzigde procedure lees je in het ontwerp van de omzendbrief.

 

27/10/2022 Bekendmaking nieuwe ramingen voor de aanvullende personenbelasing

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Eind oktober ontvingen de lokale besturen twee brieven van de FOD Financiën die wat zuurstof moeten bieden in deze budgettair moeilijke tijden.
Het was wel te verwachten en aangekondigd dat de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting mee zouden stijgen met de inflatie, maar niemand durfde zich te wagen aan een voorspelling over de omvang en het tijdstip ervan. Eindelijk kregen de besturen hierover op 27 oktober 2022 duidelijkheid, zodat ze hun oefening rond de aanpassing van het meerjarenplan nu verder kunnen afwerken. Bekijk hier de ramingen.
Wie de brieven zelf niet heeft ontvangen vraagt best eerst even intern na binnen het eigen bestuur of kan contact opnemen met Anneliese D'haeseleer.

Ook de meerjarige raming APB voor 2024-2027 is ondertussen bekend. Deze cijfers vind je hier per gemeente.

De belangrijke meerontvangsten, waarvan de brieven melding maken, zijn uiteraard te wijten aan de hoge inflatie en aan de geschatte stijging van de belastinginkomsten, rekening houdend met de indexatie
van de belastingschalen. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle besturen voor het jaar 2023 bovendien nog eens 14 maanden in plaats van 12 maanden aan belastingontvangsten innen. De volgende jaren wordt dit uiteraard opnieuw 12 maanden. Het gaat dus om een eenmalige operatie die de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023 grotendeels verklaart.

 

19/10/2022 Federale dotaties politiezone begroting 2022 bekend

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Krijg je de aanpassing van het meerjarenplan nog steeds niet rond in je gemeente? Wordt er telkens opnieuw uitgekeken naar nieuwe belangrijke financiële informatie, vooraleer er ingrijpende beslissingen worden genomen? Wel, dan brengt dit bericht over de politiedotaties je misschien een stap in de goede richting. Minister Verlinden maakte op 19 oktober 2022 immers, onder voorbehoud van goedkeuring van de ontwerpen van KB's door de Ministerraad, de referentiebedragen van de federale dotaties voor de politiebegroting 2022 bekend. De bijzonder rekenplichtigen kunnen de bedragen voor hun zone opgelijst in bijlage 2 van het bericht opnemen in hun begrotingswijziging voor 2022 en kunnen op basis hiervan de politiedotatie voor 2023 berekenen voor de gemeente. De begeleidende brief en bijhorende instructies (bijlage 1) bieden hiervoor de nodige omkadering.

 

10/10/2022 Vlaamse middelen ter ondersteuning van de lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De lokale besturen zijn volop hun meerjarenplannen aan het aanpassen en nog op zoek naar middelen om het hoofd te kunnen bieden aan o.m. de uit de pan swingende personeels- en energiekosten. Eerder berichtten we jullie al dat er extra minddelen vanuit Vlaanderen mogen worden verwacht. Dit kondigde de minister president alvast aan in zijn septemberverklaring. Ondertussen gaf de Vlaamse Regering ook op 7 oktober 2022 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2023. Vlofin bestudeerde dit voorontwerp alvast voor jullie en zet hieronder de belangrijkste krijtlijnen van de twee grootste tussenkomsten op een rijtje. Ook de bedragen waarop de lokale besturen kunnen rekenen onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering vind je hier terug. Het volledige ontwerpbesluit met bijlagen kan je nalezen onder de beslissingen van de Vlaamse regering.

Versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW’s

Vanaf 2022 tot en met 2024 wordt jaarlijks een subsidie voor de Vlaamse OCMW's voorzien voor de algemene versterking van hun capaciteit omwille van de gestegen noden van burgers door de energiecrisis. De subsidie bedraagt 2 miljoen euro voor 2022, 8.580.000 euro voor 2023 en 8.580.000 euro voor 2024. De subsidies worden verdeeld volgens het aantal inwoners op 1 januari 2022, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De subsidies worden als algemene werkingssubsidies aan de OCMW’s toegekend. Het gebruik van deze financiering wordt gemonitord via een deelrapportcode in de jaarrekening. Er is voor de toekenning van de subsidies, geen voorafgaande controle vereist. De subsidies worden voor het volledige bedrag aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn betaald, op uiterlijk 28 februari 2023 voor de subsidies voor de jaren 2022 en 2023 en op uiterlijk 31 december 2024 voor de subsidie voor het jaar 2024.

Raadpleeg hier de lijst met de aandelen voor jouw OCMW

Financiële ondersteuning van lokale besturen omwille van inflatie

Vanaf 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks op de begroting een subsidie voor de Vlaamse gemeenten ingeschreven, als financiële ondersteuning omwille van de inflatie. De subsidie bedraagt 94 miljoen euro voor 2023, 124 miljoen euro voor 2024 en 149 miljoen euro voor 2025.

De subsidies voor 2023, 2024 en 2025 worden als volgt verdeeld:
1° 0,5% aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
2° 95,5% aan de gemeenten van het Vlaamse Gewest, op basis van hun definitieve aandelen in het Gemeentefonds voor 2021;
3° 4% aan de gemeenten van het Vlaamse Gewest, op basis van hun definitieve aandelen in de dotatie voor open ruimte voor 2022.

De subsidies worden als algemene werkingssubsidies aan de Vlaamse gemeenten toegekend. De gemeenten moeten geen specifieke verantwoording verstrekken over het gebruik ervan. Er is voor de toekenning van de subsidies geen voorafgaande controle vereist. De subsidies worden voor het volledige bedrag aan de gemeenten betaald op uiterlijk 31 december van 2023, 2024 en 2025.

Raadpleeg hier de lijst met definitieve aandelen voor jouw gemeente

 

29/09/2022 Septemberverklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 75 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot 100 miljoen en in 2025 tot 125 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Onderstaande tabel toont de concrete bedragen per bestuur.

Bekijk het detailoverzicht per bestuur hier.

Deze extra Vlaamse middelen voor de lokale besturen vormen een aparte algemene financieringsstroom die losstaat van het gemeentefonds en geboekt wordt op AR 7401/4 (Andere algemene werkingssubsidies). Deze stroom wordt integraal uitbetaald aan de gemeente, de verdeling gemeente/OCMW zoals die voor het gemeentefonds wordt toegepast is hier niet van toepassing!

Er volgt ook nog een nieuwsbrief van ABB waarin deze stroom wordt opgenomen samen met de boekhoudkundige verwerking.

 

28/09/2022 Evaluatie van de leesbaarheid van de BBC-beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het eindrapport van TriFinance over de evaluatie van de leesbaarheid van de BBC-beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden is beschikbaar en zal dienen als uitgangspunt om bijkomende input en verbetersuggesties te verzamelen. Dit alles zal worden besproken in focusgroepen met (adjunct) algemeen en financieel directeurs.

Als data voor de focusgroepen (er zullen er 3 worden georganiseerd) werden vrijdag 30 september, woensdag 5 oktober en donderdag 6 oktober 2022 naar voor geschoven, telkens in de voormiddag (van 9u30 tot 13u00, met tussenin een ruimere pauze). De vergaderingen zouden doorgaan op vrijdag 30 september in het VAC in Gent, op woensdag 5 oktober in het VAC in Leuven en op donderdag 6 oktober in het Herman Teirlinck-gebouw in Brussel. Collega's Koen Bergmans (FD Beringen) en Stefan Himpens (FD Harelbeke) trekken dit project.

 

28/09/2022 Ramingen aanvullende personenbelasting - bericht FOD Financiƫn

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Uitzonderlijk ontvingen we in het voorjaar al aangepaste meerjarige ramingen voor de personenbelasting. Hier zal het echter niet bij blijven.

Eind oktober zal er opnieuw een herraming worden opgemaakt  voor het lopende begrotingsjaar 2022, en tevens een initiële raming voor het komende begrotingsjaar 2023. Daarna, in de loop van de maand november, zal een nieuwe meerjarenraming opgemaakt worden voor de jaren 2024-2027.