Nieuws

14/02/2024 Seminaries Deontologie en Integriteit

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Nood aan info en kennis over de praktische toepassing van deotologie en integriteit in de praktijk?

Onze partner GD&A voorziet hiervoor twee seminaries in haar kantoren te Lokeren (22 feb 2024) en Echtel (21 maart 2024).

 

07/02/2024 Foto's nieuwjaarsreceptie 18 januari 2024 Vlofin/Exello Oost-Vlaanderen

Geplaatst in Oost-Vlaanderen door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 18 januari 2024 vond in Oost-Vlaanderen een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Vlofin met Exello plaats.

Bekijk hier de sfeerbeelden.

 

23/01/2024 TURBO programma voor beginnende (adjunct) financieel directeurs

Geplaatst in Algemeen nieuws door Andreas Nikolakopoulos • 0 Reactie

Beste starter binnen Vlofin,

Ben je recent gestart als (adjunct) financieel directeur? Of start je binnenkort met deze functie? Dan is de TURBO-opleiding van Vlofin jouw geschenk uit de hemel ;-)

Via het TURBO-programma maken we beginnende (adjunct) financieel directeurs wegwijs in de voornaamste materies waar je op de werkvloer dagelijks mee geconfronteerd wordt. Alle opleidingen worden gegeven door gedegen experten of ervaren collega-financieel directeurs die je naast theoretische kennis ook talrijke praktische inzichten meegeven.

Je versterkt je eigen netwerk als TURBO-deelnemer doordat je jouw collega’s ontmoet die net als jij starten als (adjunct) financieel directeur bij een lokale overheid. Tegelijk leer je een aantal zeer interessante lesgevers persoonlijk kennen.

Alle sessies gaan fysiek door zodat de deelnemers maximaal kunnen netwerken met elkaar en de lesgevers.

Elke sessie omvat telkens één dag opleiding. Enkel de sessie over BBC-boekhouding omvat 2 dagen opleiding. Bij de TURBO-sessie over BBC-boekhouding bouwt de tweede dag verder op de vergaarde kennis van de eerste dag. Voor een goede spreiding qua locatie en tijd worden alle sessies afwisselend georganiseerd in Gent en Berchem.

Programma:

Van 4 maart tot en met 13 juni 2024 gaat de nieuwe TURBO-opleiding door.

Hierbij het overzicht van de verschillende sessies samen met hun data, locaties en tijdstippen waarvoor je elk afzonderlijk kan inschrijven:

 1. Overheidsopdrachten
 1. Debiteurenbeheer voor gemeente en OCMW
 1. BBC-boekhouding (tweedaagse opleiding)
 1. Het decreet lokaal bestuur door de bril van de financieel directeur
 1. Specifieke OCMW-regelgeving door de bril van de financieel directeur (OCMW-wet en enkele specifieke decreten)
 • lesgevers: Anne Minsart (FD Leuven) & Luc Vermeiren (jurist)
 • datum & locatie: 3 juni in Gent van 9u30 tot 16u306.

       6. Lokale belastingen, praktische werking

 • lesgevers: Anne Minsart (FD Leuven) & Jean-Philippe Vandeputte (FD Koksijde)
 • datum & locatie: 13 juni in Berchem van 9u30 tot 16u30

Aansluitend op de laatste sessie in Berchem voorziet het dagelijks bestuur van Vlofin een introductie op onze beroepsfederatie. Uiteraard worden alle TURBO-deelnemers op deze verwelkoming uitgenodigd.

Praktische info:

De deelnameprijs voor de TURBO-opleiding bedraagt € 120 per sessie van een volledige dag. Voor de tweedaagse sessie BBC-boekhouding bedraagt de deelnameprijs € 180.

We voorzien ’s middags een broodjeslunch. Je ontvangt ook enkele dagen voordien de exacte gegevens van de vergaderzaal waar de opleiding doorgaat.

 • De locatie in Berchem:

Belfius-gebouw met adres Grotesteenweg 456 te 2600 Antwerpen. Parkeren kan achter het gebouw.

 • De locatie in Gent:

ING- gebouw met adres Fabiolalaan 190 te 9000 Gent. Dit gebouw ligt vlak naast het Sint-Pietersstation en is perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. Bij het station is eveneens een ruime parking.

Voor praktische vragen omtrent jouw inschrijving kan je terecht bij collega Jan Festjens:

E: jan.festjens@wevelgem.be – T: 056 43 34 21

 

Deelnemen?

Schrijf je tijdig in, want het aantal plaatsen is beperkt.

Nog even ter herinnering: het TURBO-programma is voorbehouden voor (adjunct) financieel directeurs die dit jaar of in de recente vorige jaren gestart zijn.

Inschrijven kan door hierboven op de data door te klikken of via de evenementen in de kalender

 

Ik wens jullie alvast leerrijke sessies en duurzame netwerkmomenten toe!

Namens de werkgroep Vorming,

Jan Decock

Voorzitter Vorming

 

Met bijzondere dank aan,

BDO - Belfius - Collect Online - CREAT - Ethias - GD&A - Vanden Broele - ING - Aexis - Cipal Schaubroeck - Cevi

09/01/2024 De Deposito- en consignatiekas lanceert nu ook een aanbod van leningen voor gemeenten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Na het E-Depo aanbod lanceert de DCK nu ook leningen voor gemeenten. Voor dit doel, is er 1,1 miljard beschikbaar gesteld. Het aanbod van de leningen is uitsluitend toegankelijk via MyMinfin, en meer bepaald via de applicatie e-CREDIT. In slechts vijf minuten kunt u  een leningscontract verkrijgen. Zodra het contract is opgesteld,  wordt het geld binnen twee werkdagen op de rekening van uw gemeente overgemaakt.

 

09/01/2024 Drempel voor delegatie beslissingen politieraad buitengewone dienst

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 2 Reactie

Het nieuwe KB ‘tot vaststelling van het bedrag waaronder de raad de uitoefening van zijn bevoegdheden inzake overheidsopdrachten kan delegeren aan het college voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen vind je hier.

 

05/01/2024 Nieuwe voorschottenregeling voor een betere KMO-toegang bij overheidsopdrachten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 21 december werd het wetsontwerp “KMO-toegang in het kader van overheidsopdrachten” aangenomen in het parlement. Dit wetsontwerp beoogt een aantal maatregelen in te voeren om de KMO-toegang te faciliteren. De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad volgde op 8 januari 2024. Zoals uit deze communicatie van de FOD Bosa blijkt traden een aantal van deze maatregelen reeds in werking op 1 januari 2024.

Vooral de nieuwe voorschottenregeling kan grote gevolgen hebben voor de lokale besturen. Zie je het bos door de bomen niet meer in de geformuleerde uitzonderingen op de uitzonderingen? Deze publicatie probeert je wat verder wegwijs te maken in de complexe regeling.

 

 

03/01/2024 Geen retributie mogelijk voor doorrekenen aanmaningskosten GAS boetes

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 1 Reactie

Vele Vlaamse besturen stemden in het verleden een retributiereglement voor het doorrekenen van aanmaningskosten bij het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen. Uit een advies van het agentschap binnenlands bestuur blijkt nu dat dergelijke retributie niet kan worden toegepast bij het innen van GAS-boetes. Hun advies luidt als volgt:

Er is een wettelijk vastgelegd onderscheid in behandeling tussen enerzijds fiscale schuldvorderingen en anderzijds niet-fiscale schuldvorderingen, versus GAS-boetes waar geen bijkomende kosten mogen worden aangerekend in de fase van de minnelijke invordering.

1. Kosten bij invordering van fiscale schuldvorderingen.

De geplande wijziging van het Invorderingsdecreet (en dus met het nodige voorbehoud) creëert hier de mogelijkheid om bepaalde kosten vanaf een tweede aanmaning terug te vorderen.

Tekstvoorstel van het nieuwe Invorderingsdecreet : 3° Artikel 4, paragraaf 3 wordt vervangen door :

“§ 3. De bevoegde financiële ambtenaar zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige.

Ook de kost voor de verzending bij gewone post van een eerste aanmaning tot betaling valt niet ten laste van de bestemmeling.

Het bestuur kan hiernavolgende aanmaningen tot betaling aangetekend verzenden, op kosten van de bestemmeling.”

Dus vanaf de tweede aanmaning mogen bepaalde kosten worden aangerekend, mits deze zijn opgenomen in een retributiereglement.

2. Kosten bij invordering van niet-fiscale schuldvorderingen

Kiest de gemeente ervoor de kosten voor de invordering van alle niet betaalde retributies (niet-fiscale vorderingen) op gelijke wijze vast te stellen, moet rekening worden gehouden met de wet van 3 mei 2023 houdende toevoeging van boek XIX: “schulden van de consument” aan het Wetboek Economisch Recht, waarbij de eerste herinnering kosteloos moet zijn en de 2de maximum 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten.

Zo kunnen bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling en na het verstrijken van de termijn de volgende bedragen gevraagd worden:
a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf van 150,01 tot en met  500 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 150 euro is en lager dan of gelijk aan 500 euro is;
c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

3. Bij GAS-boetes mogen GEEN bijkomende kosten worden aangerekend in de fase van de minnelijke invordering

Zoeken naar manieren om administratieve kosten op de gebruiker van een dienst te verhalen, is gemeengoed geworden en is ook geen abnormale reflex in tijden van groeiende budgettaire uitdagingen. De beleidsvrijheid om dat te doen, stuit echter soms op grenzen. Dat is het geval als het gaat over handhaving.
Als in de minnelijke fase van invordering administratieve kosten verbonden worden aan een GAS, wordt de boete indirect verhoogd. Zo een indirecte (verdoken) boeteverhoging is in strijd met het strafrechtelijk beginsel non poena sine lege.
Dit beginsel is verankerd in artikel 14 van onze Grondwet. Hieruit vloeit voort dat de strafmaat niet mag uitstijgen boven wat de wet toestaat.

Art. 14 Grondwet : “ Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet.”

Het ligt anders als de GAS-boete niet betaald wordt en de gemeente moet overgaan tot de gedwongen invordering van de schuld. In dat geval kunnen inderdaad invorderingskosten op de schuldenaar verhaald worden.
De gemeente kan daarvoor terugvallen op een bestaande rechtsgrond, namelijk artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek.  Een gemeentelijk reglement dat die kosten vastlegt/bevestigt is onnodig en ongewenst.


Art. 1024 Gerechtelijk Wetboek : “ De kosten van tenuitvoerlegging [van de uitvoerbare beslissing tot het opleggen van de GAS-boete] komen ten laste van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevorderd. “

 

29/12/2023 Gelukkig nieuwjaar!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

 

29/12/2023 Impact van tijdelijke maatregel dienstencheques voor de lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 1 december 2023 heeft de Vlaamse regering ingestemd met een wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 over de dienstencheques (Belgisch Staatsblad, 12 december 2023). Dit besluit resulteert in een verhoging van de inruilwaarde van dienstencheques met 3,20 euro per cheque voor prestaties verricht tussen 1 oktober en 30 november 2023.

VVSG vat voor U hier samen welke impact dit heeft.

 

29/11/2023 Haard- en standplaatstoelageverhoging

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Volgens het sectoraal akkoord 2020-2022 worden de salarissen van het personeel dat onder het Vlaams personeelsstatuut ressorteert (retroactief) vanaf 1 januari 2023 opgetrokken met 250 euro, en bijgevolg ook de drempelbedragen voor de haard- en standplaatstoelage. Dit heeft, overeenkomstig artikel 148 van de nieuwe gemeentewet, ook rechtstreekse impact op de lokale besturen omdat onze  haard & standplaatsvergoeding die van Vlaanderen volgt. Eventuele loskoppeling zou via decreet moeten gebeuren en het is niet duidelijk of dit er komt. Zoniet zal ook de haard & stanplaatstoelage bij de lokale besturen retroactief verhogen. Dit zou betekenen dat er nog heel wat looncorrecties voor 2023  moeten volgen en dat er personeelsuitgaven opduiken waar de besturen niet op hadden gerekend in de meerjarenplanning. Voorlopig is het nog wachten op een communicatie vanuit het agentschap voor binnenlands bestuur, maar VVSG richtte alvast een brief hierover naar de bevoegde minister.

 

Archieven