Nieuws

29/11/2023 Haard- en standplaatstoelageverhoging

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Volgens het sectoraal akkoord 2020-2022 worden de salarissen van het personeel dat onder het Vlaams personeelsstatuut ressorteert (retroactief) vanaf 1 januari 2023 opgetrokken met 250 euro, en bijgevolg ook de drempelbedragen voor de haard- en standplaatstoelage. Dit heeft, overeenkomstig artikel 148 van de nieuwe gemeentewet, ook rechtstreekse impact op de lokale besturen omdat onze  haard & standplaatsvergoeding die van Vlaanderen volgt. Eventuele loskoppeling zou via decreet moeten gebeuren en het is niet duidelijk of dit er komt. Zoniet zal ook de haard & stanplaatstoelage bij de lokale besturen retroactief verhogen. Dit zou betekenen dat er nog heel wat looncorrecties voor 2023  moeten volgen en dat er personeelsuitgaven opduiken waar de besturen niet op hadden gerekend in de meerjarenplanning. Voorlopig is het nog wachten op een communicatie vanuit het agentschap voor binnenlands bestuur, maar VVSG richtte alvast een brief hierover naar de bevoegde minister.

 

17/11/2023 Procedure lokale belastingen wordt aangepast

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De Vlaamse regering heeft vorige week een aanpassing van het Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen principieel goedgekeurd. Hierbij gaat het om een actualisering en modernisering van het decreet, zonder fundamentele nieuwigheden.  Er wordt momenteel nog geen datum van inwerkingtreding van de wijzigingen vooropgesteld.

Hierbij een overzicht van de beoogde wijzigingen:

 • Terminologisch wordt het begrip “financiële ambtenaar” toegevoegd, ter aanduiding van de financieel beheerder bij de provincie en de financieel directeur bij de gemeente. Verder wordt eenvormig het begrip “belastingreglement” gebruikt, in plaats van “belastingverordening”.
 • Er wordt een regeling uitgewerkt betreffende de verzending van aanmaningen tot betaling. De eerste aanmaning is kosteloos en wordt verzonden per gewone zending. Voor de volgende aanmaningen mag het bestuur verzendingskosten aanrekenen.
 • De Vlaamse regering voorziet in de mogelijkheid om fiscale berichten (aanslagbiljetten, kennisgeving aanslag van ambtswege, edm.) voortaan via elektronische weg aan te bieden aan de belastingplichtige. Wanneer aanslagbiljetten elektronisch worden ter beschikking gesteld, zal dit een invloed hebben op de berekening van de termijnen. Meer bepaald wordt het elektronische aanslagbiljet geacht te zijn ontvangen op het tijdstip waarop het aanslagbiljet toegankelijk wordt voor de belastingplichtige. Via de post verzonden aanslagbiljetten worden nog steeds pas geacht te zijn ontvangen de derde werkdag volgend op de verzending. De voorwaarden van het Bestuursdecreet zullen dienaangaande van toepassing zijn. Hoe dit zich in de toekomst zal verhouden tot het nieuwe Hoofdstuk 1/1 (Titel VII) WIB 1992 is nog de vraag. Zal dit hoofdstuk ook van toepassing zijn in lokale belastingen? Daarvoor zal de verwijzingsbepaling (artikel 11 van het Decreet van 30 mei 2008) moeten worden aangepast.
 • Voortaan volstaat het tevens om op het aanslagbiljet de vindplaats van het reglement op de web toepassing van het lokale bestuur mee te delen. Het is niet langer nodig om een kopie of een samenvatting van het toepasselijke reglement als bijlage toe te voegen dan wel op het aanslagbiljet te vermelden.
 • Bovendien creëert de Vlaamse regering de mogelijkheid om, op basis van de gegevens waarover het lokaal bestuur beschikt, een “voorstel van aangifte aan de belastingplichtige” voor te leggen. Indien de belastingplichtige geen opmerkingen maakt, zal het voorstel als regelmatige aangifte gelden. Het belastingreglement zal ook moeten voorzien in een uiterste aangiftedatum.
 • De Vlaamse regering sluit de discussie omtrent de vraag of een ambtshalve aanslag al dan niet verplicht is wanneer geen aangifte wordt ingediend of wanneer ze laattijdig wordt ingediend. De nieuwe tekst verduidelijkt dat een ambtshalve aanslag niet verplicht is, tenzij de gemeente niet over een correcte aangifte beschikt. De besturen zullen zich dus in veel situaties de formaliteiten van de ambtshalve aanslag kunnen besparen.
 • De belastingverhoging (enkel mogelijk bij een ambtshalve gevestigde aanslag), zal eveneens moeten worden gemotiveerd in de kennisgeving aanslag van ambtswege. Een belangrijke wijziging is dat een verzoek tot kwijtschelding of vermindering van de belastingverhoging zal kunnen worden ingediend bij het College of de Deputatie overeenkomstig het Regentsbesluit van 18 maart 1831.
 • De administratieve boete die kan worden opgelegd voor overtredingen op de bepalingen van het Decreet of het belastingreglement ondergaat een aantal wijzigingen. Naast de indexatie van het bedrag van de boete, is een opvallende wijziging dat de boete enkel nog kan worden opgelegd aan de belastingplichtige. De boete moet namelijk samen met de belasting worden ingekohierd. De huidige tekst van het Decreet laat toe om de boete ook op te leggen bij een derde (indien b.v. niet wordt geantwoord op een vraag om inlichtingen). Deze mogelijkheid wordt geschrapt omdat, volgens de memorie van toelichting, een strafmaatregel niet (autonoom) kan verpakt worden als een belasting. De lokale overheden zullen moeten terugvallen op de dwangsom (artikel 381 WIB 1992) of de buitencontractuele aansprakelijkheid, indien met een onderzoeksmaatregel lastens een derde wil afdwingen.
 • Het voorontwerp faciliteert ook een billijke en pragmatische houding van de gemeente door het invoeren van de mogelijkheid om administratieve sancties kwijt te schelden of te verminderen. Artikel 9 van het Organiek Regentsbesluit van 18 maart 1831 wordt van toepassing op de lokale besturen.
 • De recente hogere inflatiecijfers hebben de Vlaamse regering doen inzien dat administratieve boetes beter worden geïndexeerd.
 • Voor wat betreft onderzoek en controle zal niet enkel meer het personeel van de gemeente bevoegd zijn, doch ook het personeel van het OCMW dat met toepassing van 196, §2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, prestaties verricht voor de gemeente.
 • Tot slot nog een voor de praktijk belangrijke maatregel: de herinvoering van de meldingsplicht voor notarissen bij de financieel directeur waar het onroerend goed is gelegen. De huidige regeling verplicht immers enkel een notificatie aan de financieel directeur van de woonplaats van de belastingplichtige. Hierdoor vissen besturen met openstaande fiscale vorderingen, die betrekking hebben op onroerende goederen gelegen op hun grondgebied, maar waarvan de eigenaar-verkoper elders woont, al te vaak achter het net.
 

17/11/2023 Cyber Response Team ABB - aanspreekpunt digitale bedreigingen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het Cyber Response Team voor lokale besturen (Vo-CRT) is het aanspreekpunt voor lokale besturen wanneer je bestuur slachtoffer is van een hacking. Het Cyber Response Team (CRT) ondersteunt en adviseert lokale besturen ook preventief in het verhogen van de digitale weerbaarheid om mogelijke toekomstige bedreigingen te vermijden. Het Cyber Response Team (CRT) voor lokale besturen bundelt de expertise van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Digitaal Vlaanderen, Audit Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer informatie over het Cyber Response Team (CRT)  en hun dienstverlening lees je op de pagina van het Cyber Response Team voor lokale besturen op de website van Digitaal Vlaanderen.

Is er een acuut cyberveiligheidsincident bij uw lokaal bestuur? Contacteer dan het Cyber Response Team (CRT) zo snel als mogelijk via cyberresponse@vlaanderen.be.

Blijf ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op vlak van Informatieveiligheid en schrijf je in op de nieuwsbrief.  Bezorg deze info ook aan de ICT-dienst van je bestuur zodat zij de laatste ontwikkelingen kunnen volgen.

 

17/11/2023 Nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten vanaf 1/1/2024

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

In de regelgeving overheidsopdrachten zijn drempelwaarden opgenomen. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan die drempels, geldt de Europese bekendmaking. De drempels die gelden voor de klassieke sectoren vind je in het koninklijk besluit van 18 april 2017. Deze bedragen kunnen tweejaarlijks door de Europese Commissie herzien worden en de bevoegde minister is belast met de aanpassing van de bedragen naargelang die herzieningen.
Bij gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2495 van de Commissie van 15 november 2023 (gepubliceerd 16/11/2023) werd de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten gewijzigd wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, en dit met ingang van 1 januari 2024. De nieuwe bedragen zijn 5.538.000 euro voor opdrachten voor werken en 221.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en voor de prijsvragen. Deze bedragen zijn exclusief btw. Een drempel die in beginsel van toepassing is voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door onder meer de federale aanbestedende overheden, wordt eveneens gewijzigd, nl. 143.000 euro, exclusief btw. Die drempel is belangrijk voor lokale besturen omdat de aanbestedende overheid gebruik kan maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave lager ligt dan die 143.000 euro.


Kort historisch overzicht van de drempelbedragen sinds de wet van 17/6/2016:


NB: de bedragen vanaf 1/1/2024 moeten nog bij Ministerieel besluit omgezet worden in Belgisch recht.

 

17/11/2023 Begrotingsrichtlijnen lokale politie

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De omzendbrief met begrotingslijnen voor de lokale politie (PLP 63) voor 2024 is beschikbaar sinds 9 november maar is nog niet officieel gepubliceerd in het Staatsblad. De de belangrijkste punten uit de omzendbrief lees je hier op de VVSG website.

 

Meer nieuws