Nieuwe BTW regeling op de energiefactuur vanaf 1 juli 2023 - let op: actie vereist vóór 1/7/23!

Vanaf 1 juli 2023 wordt het verlaagde btw-tarief van 6% op aardgas voor professionele klanten afgeschaft. Vanaf 1 juli 2023 betaalt een professionele klant dus zowel op aardgas als op elektriciteit opnieuw 21%. Voor residentiële klanten blijft het btw-tarief zowel voor aardgas als voor elektriciteit op 6%. Dit werd opgenomen in de wet van 19 maart 2023 houdende hervorming van de fiscaliteit op de energiefactuur.

Daarnaast geldt er vanaf 1 juli 2023 een andere definitie van een professionele versus een residentiële klant voor wat betreft de toepassing van het btw-tarief en de accijnzen:

  • Voor natuurlijke personen zonder ondernemingsnummer geldt een “weerlegbaar vermoeden” ten voordele van de leverancier dat het gebruik niet-professioneel is
  • Voor de lokale besturen die doorgaans ook over een ondernemingsnummer beschikken, is het vermoedelijke gebruik professioneel, terwijl je in heel veel gevallen als overheid toch beroep kan doen op het verlaagde btw-tarief van 6%.

We roepen dus alle collega's op om dit goed na te kijken en dringend bij hun energieleverancier een verklaring van niet-zakelijk gebruik in te dienen. Voor het VEB (Vlaams Energie Bedrijf) kan deze verklaring hieronder geraadpleegd worden.
 
De memorie van toelichting van de wettekst schetst wat beschouwd wordt als overwegend niet-zakelijk verbruik:
 
“Voorbeelden hiervan zijn de Staat, de regionale en lokale overheden en andere publiekrechtelijke lichamen, die volgens de accijnswetgeving als niet-zakelijke gebruikers moeten worden aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten. Hetzelfde geldt voor contracten afgesloten met appartementsmede-eigendommen waar meestal een ondernemingsnummer aan de energieleverancier wordt meegedeeld, terwijl sprake is van overwegend niet-zakelijk gebruik van de gemeenschappelijke delen. Voor dit type situaties wordt erin voorzien dat het aan de verbruiker is om expliciet aan te geven dat het om niet-zakelijk gebruik in de zin van de accijnswetgeving gaat.”

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, maakte in samenspraak een FOD Financiën een Q&A. Deze kan je hier vinden.

Denk je in aanmerking te komen hiervoor, kan je de verklaring invullen. De persoon die de verklaring ondertekent dient gemachtigd te zijn voor het betreffende leveringscontract. Op de eerste dag van de maand volgend op de datum van mededeling van de verklaring, moet de leverancier de voor residentiële klanten geldende btw en accijnstarieven toepassen. Deze regeling werkt NIET met terugwerkende kracht.
 
Een belangrijke nuance is dat het lagere btw-tarief deels gecompenseerd wordt door hogere accijnstarieven bij overgang van de professionele tarieven naar de residentiële tarieven.
 
Heb je hier nog vragen over? Neem dan zeker contact op met je energieleverancier.

Nog enkele punten van aandacht:

  • Toevoegen van nieuwe aansluitingspunten: zoals in artikel vermeld wordt er standaard uitgegaan van een “weerlegbaar vermoeden” van professioneel (zakelijk) verbruik indien een ondernemingsnummer verstrekt werd bij de ondertekening van de overeenkomst. Dit betekent dat elk nieuw toegevoegd aansluitingspunt standaard terugvalt op dit “weerlegbaar vermoeden” van professioneel (zakelijk) verbruik. Wens je het nieuwe aansluitingspunt onder te brengen als niet-zakelijk, dan zal je opnieuw de verklaring niet-zakelijk verbruik moeten bezorgen voor dit specifieke aansluitingspunt.
  • Groeperen van entiteiten mogelijk
    • Indien je een overkoepelend contract hebt getekend, bijvoorbeeld als stad/gemeente of koepel, dan is het vaak voldoende om één verklaring als contractant te bezorgen samen met een overzicht van de aansluitingspunten die in aanmerking komen voor niet-zakelijk verbruik, zoals bovenaan uitgelegd.

 

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 26-06-2023 om 12u14 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!