Borgtocht bijzonder rekenplichtigen hulpverleningszones : Vlofin biedt een mooie oplossing ..

In het KB 29/6/2014 ivm de regels van toepasssing op de bijzonder rekenplichtige van een hulpverleningszone is in art 4 bepaald dat er borgstelling dient te gebeuren.

Om hieraan tegemoet te komen is in onze vlofin-polis beroepsaansprakelijkheid ea bij Ethias ( inbegrepen in je Vlofin-lidgeld ) vanaf 2015 ook een bijzondere clausule opgenomen waardoor deze polis ook kan dienen als borgstelling voor zij die bijzonder rekenplichtige zijn bij een hulpverleningszone.  Dit is nieuw en wordt einde 2015 geëvalueerd.

De clausule ( art 5 ) luidt : "Binnen en conform de grenzen van haar dekking verleent onderhavige polis tussenkomst indien de hulpverleningszone aanspraak kan maken op vergoeding door de bijzonder rekenplichtige. Ethias verbindt er zich toe de hulpverleningszone waarin haar verzekerde als bijzonder rekenplichtige werd aangesteld, te verwittigen indien onderhavige verzekeringsovereenkomst in hoofde van de verzekerde wordt geschorst of beëindigd."

Meer info hierover bij Ethias : mevrouw Germeys Katrien ( Katrien.germeys@ethias.be - 011/282266 )

Geplaatst door in Nieuws op 21-02-2015 om 12u58 onder brandweer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!