Vlaamse ministers hebben plannen

De Vlaamse ministers maakten recentelijk hun plannen voor 2014-2019 bekend. Enkele opvallende maatregelen stonden reeds in de krant. Wie de beleidsbrieven in detail wil uitspitten kan ze hier nalezen.

De beleidsbrief van minister Homans omtrent binnenlands bestuur en stedenbeleid bouwt verder op het regeerakkoord. De minister wil o.a. werk maken van volgende items:

- integratie van de ocmw's in de gemeenten: zou afgerond moeten worden tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen en is vrijwillig voor enkele centrumsteden. De integratie is volledig en heeft onder andere tot gevolg dat er geen aparte ocmw-raden meer zouden bestaan in de 'geïntegreerde gemeente'. Tegen (het einde?) van het voorjaar 2015 zouden er concrete modellen voor integratie uitgewerkt moeten zijn

- vrijwillige fusies van gemeenten: ook hier wil de minister tegen (het einde?) van het voorjaar 2015 concrete maatregelen en modellen op tafel leggen. Belangrijk is dat de fusies vrijwillig blijven. De Vlaamse regering denkt nog na over de te serveren wortels

- Integratie van diverse sectorale subsidies vanaf 2016! Belangrijk om mee te geven is dat vanaf dan deze middelen niet meer verplicht te spenderen zijn aan het beleidsdomein waarop ze betrekking hebben …

- verrruimen mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking: intrede van privé-kapitaal mogelijk maken in bepaalde sectoren, uittrede van de provincies uit IGS, verruimen van de mogelijkheden om in diverse sectoren samen te werken in één intergemeentelijk samenwerkingsverband (per regio)

- Minder maar efficiënter toezicht

- Het BBC-verhaal wordt geëvalueerd en waar mogelijk versterkt (ook bepaalde samenwerkingsverbanden of de hulpverleningszones en politiezones zouden het BBC-concept moeten kunenn gebruiken). De evaluatie zal vooral betrekking hebben op de beleidsinformatie die het systeem genereert. Is die voldoende

Dit alles wordt uitgevoerd via diverse nog te nemen wetgevende initiatieven waarbij een nieuw decreet 'lokaal bestuur' een centrale rol zal spelen. Dit betekent concreet dat de aparte decreten voor gemeenten, provincies, ocmw's en intergemeentelijke samenwerking zouden verdwijnen.

Wordt vervolgd

Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 29-10-2014 om 08u52 onder Algemeen nieuws

Reacties (1)

 1. Hot item vandaag – het staat ook in de beleidsbrief van minister Homans - is uiteraard de geplande integratie van het OCMW in de gemeente. Een al lang zichzelf aankondigende beweging net zoals de fusies van gemeenten. Het ene komt zeer dichtbij, het andere is de volgende stap. Motto : versterking van het lokaal bestuur, versterking bestuurskracht, ... .
  WOW ! Eindelijk worden we nog eens versterkt zou je denken toch, niet ?
  Maar is de werkelijkheid zo wow?
  Wordt het lokaal bestuur versterkt?
  Wordt het OCMW niet geleidelijk aan een lege doos tegen einde 2018 met een golf van verzelfstandigingen van zorgactiviteiten van onze OCMW's in zorgbedrijven ( als voorlopers van betere sociale dienstverlening? Privatisering? Creatie van een paar grote publieke zorgbedrijven ? )
  Is ook de gemeente op vele plaatsen niet een zichzelf leegmakende doos ? Immers na de verrommeling aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die bevoegdheden uitoefenen van onze lokale besturen ( gaande van afval tot overname/uitbating van wegenis, riolering, sportinfrastructuur zoals zwembaden, voetbalterreinen, ... ) zagen we de voorbije jaren ook enorm veel verzelfstandiging bij gemeenten inzake sport, cultuur, ... in autonome gemeentebedrijven. Heet dat versterking van het lokale bestuur? Wordt dit dan niet eerder een fusie van sukkelaars en dienstencentra?
  Verworden onze lokale besturen inderdaad niet tot een dienstencentrum van hogere overheden ( loket bevolking, loket omgevingsvergunning, loket sociale aanvragen en leeflonen, leveren van ondersteunende diensten voor allerlei verzelfstandigde "satellieten", ... ) of worden we netwerkcoördinator?
  Willen we dit zo? Is dit het beste zo? Is dit het efficiëntste zo? Is hier geen groot democratisch deficit? Dienen we nog enkel om belastingen te vragen aan de burger om overal te gaan bijpassen? Wat is de werkelijke beleidsruimte van een lokaal bestuur? Of is dit dan het holding-model met heel veel satellieten eromheen en is dat gewoon veel beter en efficiënter? Is dit gewoon de netwerksamenleving waarbij via netwerking voor de noodzakelijke organisatorische coördinatie tussen alle satellieten en derhalve van het lokaal beleid moet worden gezorgd? Heeft "lokaal" nog belang? Hoe kunnen we controle houden over de financiën van dit alles ? Wat is onze rol in dit alles? Hoe organiseer je dit ? Het zal niet alleen meer gaan om de financiën van onze gemeente maar ook van alle satellieten errond ( verzelfstandigde entiteiten, politie, brandweer, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ... ) die met onze centen werken.
  Of overdrijven we hier een beetje en zullen we alles van op het gemeentehuis wel kunnen centraliseren en volgen? Overdrijving doet natuurlijk nadenken en is dat niet de bedoeling?
  Ik ben alleszins voorstander van verhoging van de bestuurskracht van onze lokale besturen en ik ga ervan uit dat de meesten dit ook willen maar of het zo zal uitdraaien weet ik niet.

  door Philip Lefever op 30/10/2014 10:50

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!