Vacature financieel directeur Schaarbeek

 HET GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK WERFT AAN

GEMEENTEONTVANGER – FINANCIEEL DIRECTEUR (M/V/X)

DIRECTIE FINANCIËN

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

ALGEMENE MISSIE

De Gemeenteontvanger – Financieel Directeur draagt bij aan het beheersen en het evenwicht van de financiële situatie van de gemeente Schaarbeek, dankzij een efficiënt beheer van de activiteiten waarover hij de verantwoordelijkheid heeft en zijn raadgevende rol inzake het beheer van gemeentelijke openbare financiën. Hij zorgt ervoor dat de Gemeente op elk moment kan voldoen aan haar uitgaven.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Missies wettelijk bepaald door de Nieuwe Gemeentewet

De gemeenteontvanger wordt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid belast met:

1° het houden van de boekhouding van de gemeente en het opstellen van de jaarrekeningen;

2° de invordering van de ontvangsten van de gemeente;

3° het innen van de regelmatige schuldvorderingen;

4° de heffing van de gemeentebelastingen;

5° het beheer van de rekeningen en van de algemene kasmiddelen van de gemeente;

6° het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen;

7° de centralisatie van de vastleggingen;

8° de betaling van de uitgaven tegen regelmatige bevelschriften;

9° het uitbrengen van een jaarlijks verslag over de financiële toestand van de gemeente.

Andere missies, toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen

De Gemeenteontvanger is ook Financieel Directeur:

 Hij is lid van het Directiecomité en verzekert de leiding van de departementen van de directie Financiën (Begroting & Controle, Inkohieringen & Invorderingen, Uitgaven & Boekhouding);

 Hij geeft raad aan de autoriteit, meer bepaald met betrekking tot de keuze van de financiering en de beleggingen en de ontleding van de begrotingsperspectieven;

 Hij is belast met het verbeteren van de processen en procedures en neemt deel aan de invoering van een systeem van interne controle zoals voorzien door de Nieuwe Gemeentewet.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

1. De opdrachten die hem door de Gemeentewet en door het College van Burgemeester en Schepenen toevertrouwd worden met efficiëntie uitvoeren. Met de Gemeenteoverheid loyaal samenwerken en het geheel van zijn taken uitvoeren rekening houdend met de prioriteiten en de vastgelegde politieke richtlijnen, onder andere in het kader van het Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

2. De Ontvanger treedt als financieel adviseur op en analyseert de begrotings- en financiële perspectieven van de gemeente op korte termijn en met een vijfjaarlijks vooruitzicht.

3. Als lid van het Directiecomité werkt hij met de Gemeentesecretaris en met de andere directies samen om aan de continue verbetering van het functioneren van het bestuur bij te dragen, met het oog op het respect van de regels van goed bestuur, interne controle en beheersing van processen.

Hij zorgt onder andere voor de verbetering van de efficiëntie en behandelingstermijnen in de domeinen van:

de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;

het verwerkingsproces en de betaling van de inkomende facturen.

4. Dankzij zijn competenties van coach en manager garandeert hij de goede organisatie van de diensten van de Directie Financiën. Hij stimuleert de samenhang binnen ieder team alsmede de samenwerking tussen zijn diensten en met de andere diensten van het gemeentebestuur. Hij zorgt voor de ontwikkeling van de competenties van zijn medewerkers en voor hun welzijn op het werk.

TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE FUNCTIE

Belg zijn, of onderdaan van de Europese Unie en in België wonen, van onberispelijk gedrag zijn;

 Hetzij houder zijn van een Master (beheer, handels-, financiële of economische wetenschappen, enz.) en een relevante ervaring hebben van minstens 3 jaar; hetzij minstens 3 jaar ervaring hebben als personeelslid van niveau A van een Belgische gemeente of OCMW;

 De gedetailleerde voorwaarden zijn opgenomen in het reglement dat consulteerbaar op pagina 4

VEREISTE KENNIS EN COMPETENTIES

Grondige kennis met betrekking tot financieel beheer in het algemeen, alsook met betrekking tot het beheer van (lokale) openbare financiën;

 Bekwaam zijn een strategische visie van de functie te ontwikkelen en beslissingen te nemen;

 Vaardigheid om te analyseren en te synthetiseren

 Organisator, leider en verbindende functie

 Uitstekend communicator

 Grote beroepsintegriteit

ONS AANBOD

- Voltijds contract van onbepaalde duur in het kader van een mandaat van 8 jaar (hernieuwbaar volgens de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet)

- Barema A10 – Bruto maandelijkse verloning tussen €6.042 en €8.802 afhankelijk van de erkende ervaring + tweetaligheidspremie

- Maaltijdscheques

- Eindejaarspremie

- Gratis MIVB/MTB-abonnement en tussenkomst in duurzame vervoerskosten (voetganger, fiets, DE LIJN/TEC en NMBS)

- Hospitalisatieverzekering

PLAATS VAN TEWERKSTELLING: Gemeentehuis - Colignonplein – 1030 Schaarbeek

SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure omvat vier stappen:

 Stap 1 - nakijken van de ontvankelijkheid van de kandidaturen (op CV en motivatiebrief);

 Stap 2 - voorselectie van de kandidaten via onderhoud;

 Stap 3 - bekwaamheidsproef tot het uitoefenen van de functie: examen over de managementcompetenties en de kennis in verband met de openbare financiën;

 Stap 4 - mondelinge proef.

Door de evaluatie van de volgende elementen:

◦de kennis van de wettelijke opdrachten van de Gemeenteontvanger en zijn capaciteit om deze te verzekeren;

◦het begrip van de inzet van de functie van Gemeenteontvanger voor de gemeente Schaarbeek;

◦het project van de kandidaat; zijn strategische visie aangaande de functie en de prioritaire richtingen voor dewelke hij concrete acties voorstelt;

◦de management benadering van de directie Financiën en de positie van deze directie ten opzichte van de politieke en administratieve instanties binnen de gemeente.

GEDETAILLEERD REGLEMENT: www.schaerbeek.be/emploiadmin

 

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Françoise LUC, Directeur Human Resources (rh_competences@schaerbeek.be).

De kandidaturen (motivatiebrief, CV en kopie van het diploma) moeten opgestuurd worden ter attentie van Mevrouw Françoise LUC, Directeur Human Resources, HETZIJ per mail naar rh_competences@schaerbeek.be, HETZIJ per aangetekende brief naar Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

Deadline voor de sollicitaties: 12 januari 2020 (de datum van de poststempel geldt voor de aangetekende zendingen)

Gelieve volgende referentie te vermelden: FIN-REC

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, … en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaerbeek.be/emploiadmin

 

Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 27-12-2019 om 16u12 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!