Nieuws

22/06/2017 Thema-audit aankoop en opvolging van werken

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Audit Vlaanderen voerde bij 20 gemeenten een thema-audit uit over de aankoop en opvolging van werken. Wat blijkt?  Globaal genomen zijn de geauditeerde besturen goed georganiseerd om de meeste risico’s binnen het uitbestedingsproces van werken te kunnen beheersen. De belangrijkste generieke werkpunten hebben betrekking op: de aanpak van het aankoopproces en de opvolging en de oplevering van werken. Meer hierover kan u lezen in het globaal rapport dat over deze thema-audit is gepubliceerd. 

21/06/2017 De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De transformatie van de leeftijdspiramide kan een aanzienlijke impact hebben op de gemeenteontvangsten. De meeste gemeenten zullen bij ongewijzigde trend de opbrengst van de aanvullende personenbelasting (APB) zien dalen wanneer het aandeel van 60-plussers in hun bevolking groeit. De impact verschilt echter sterk per gemeente maar impact op de financiën zal er zeker zijn.

Deze zeer interessante studie van Belfius vinden jullie HIER

02/06/2017 Aanpassingen in polis BA en rechtsbijstand financieel beheerders

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Als lid van Vlofin bent u via Ethias verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand.  Deze polis onderging in 2017 een aantal wijzigingen.

De belangrijkste vinden jullie HIER

De polis vinden jullie HIER

31/05/2017 Jaarverslag 2016 Audit Vlaanderen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Het jaarrapport van Audit Vlaanderen over 2016 is beschikbaar.  U vindt het HIER

20/05/2017 Voorschottensysteem opcentiemen personenbelasting : schot in de zaak ..

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De ministerraad keurde op 18 mei jl. op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting invoert. Op vraag van de Belgische gemeenten voorziet het voorontwerp in een doorlopend systeem van voorschotten inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Die voorschotten dekken 80% van de geraamde ontvangsten van het aanslagjaar en vormen een wijze van alternatieve overdracht van de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de federale autoriteit naar de gemeenten. De voorschotten zullen gespreid worden over 8 maanden: de maanden september, oktober, november en december van het lopende aanslagjaar en de maanden januari, februari, maart en april van het kalenderjaar dat volgt op het aanslagjaar. Deze maatregel zal in principe van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2017. De gemeenten kunnen geen cumul vragen van de betaling van de voorschotten en de toekenning van de werkelijke ontvangsten tijdens dezelfde maand. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

 

18/05/2017 ontwerp decreet lokaal bestuur : gemeenschappelijk bericht beroepsfederaties

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Het voorontwerp Decreet Lokaal Bestuur, goedgekeurd in de Vlaamse Regering op 24 februari 2017, wordt na onderhandeling in comité C1 binnenkort opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse Regering om daarna voor advies aan de Raad van State voor te leggen.

In tegenstelling tot de oorspronkelijk goedgekeurde tekst is er nu meer dan ernstige druk vanuit VVSG om een aantal zaken aan te passen in het voorontwerp van decreet en tot onze verbijstering zouden de meerderheidspartijen akkoord gaan om de voorrangsregeling voor de zetelende titularissen uit het decreet te halen.

Samen met de federaties van de secretarissen (ECG en VVOS) blijven we ijveren en druk zetten om onze belangen te verdedigen.

De drie federaties hebben nu een gemeenschappelijk document gemaakt om dit te verduidelijken naar hun leden. U vindt dit HIER

Vlofin zal dit dossier van kortbij opvolgen in de hoop een zo goed mogelijke overgangsregeling te bekomen in het belang van onze leden en van de lokale besturen.

 

14/05/2017 Nieuwe wet overheidsopdrachten ...

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vanaf 01/07/2017 zal de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten van toepassing zijn. 

U kan de volledige tekst van de wet van 17/06/2016 terugvinden via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016061719.

Het KB "plaatsing" verscheen op 9 mei jl in het staatblad. 

Meer info vinden jullie ook HIER 

05/05/2017 Interessante cijfers ..

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

We hebben nog even geteld in ons ledenbestand...

  actief procent
Antwerpen 111 24,18%
Vlaams Brabant 99 21,57%
West-Vlaanderen 96 20,92%
Oost-Vlaanderen 92 20,04%
Limburg 61 13,29%
  459

100,00%

Vlofin telt dus 459 actieve leden.

Het beroep van financieel beheerder lijkt nog altijd een overwegend mannelijk beroep te zijn. 304 mannen en 155 vrouwen.
De type financieel beheerder blijkt dus een man te zijn en noemt Bart.
In Vlaams Brabant zijn er het meeste vrouwelijke financieel beheerders (40%)

Als u niet weet hoe uw vrouwelijke collegae noemt: An(n)(e) is bijna in 10 procent van de gevallen correct.

123 combineren gemeente en OCMW.

04/05/2017 Het belang van onze kwartaalrapportering ...

Geplaatst in BBC door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Onlangs had Vlofin een overleg met ABB inzake de BBC-DR kwartaalrapportering.  Op dit overleg werd een presentatie gegeven die ook mooi aangeeft waarom dit allemaal moet en een beeld geeft van het waarom van zo goed mogelijk aansluitende cijfers in je boekhouding ook bij de rapportering over Q4.

De presentatie vinden jullie HIER

18/04/2017 Geen verplichting meer tot aangetekende zending bij invordering belastingen ?

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

In het Staatsblad van 15 maart 2017 is een wijziging van artikel 298 van het WIB in het Staatsblad verschenen. Deze wijziging houdt in dat de gemeenten en provincies niet meer verplicht zijn om een aangetekende herinnering te versturen.

Huidige bepalingen van het WIB van toepassing tot en met 30 april 2017:
§ "2. De dwangschriften worden uitgevaardigd door de ambtenaren belast met de invordering.
Deze ambtenaren moeten een aangetekende herinneringsbrief sturen ten minste één maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt, behalve indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De kosten voor het aangetekend verzenden zijn ten laste van de belastingschuldige."

Nieuwe bepaling art. 298 WIB die in voege gaat vanaf 1 mei 2017:
"Behalve indien de rechten van de Schatkist in het gedrang komen, kunnen de directe belastingen en de voorheffingen niet worden ingevorderd door een eerste middel van tenuitvoerlegging dan na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van een herinneringsbrief aan de belastingschuldige. Deze herinneringsbrief mag niet worden verzonden voor het verstrijken van een termijn van tien dagen, te rekenen van de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn voor de directe belastingen en de betreffende voorheffingen."

 

Aan ABB werden hierover een paar vragen gesteld.  Hieronder hun antwoord :

"Geachte heer xxx,   U verwijst in uw vraag naar de recente wijziging van artikel 298 WIB. De verplichting om de herinneringsbrief aangetekend te versturen is inderdaad weggevallen. De redenering hierachter is vooral een kostenbesparing voor de fiscus aangezien veel van de aangetekende brieven niet werden afgehaald met de onzekerheid tot gevolg of de kosten daarvan uiteindelijk wel konden worden gerecupereerd door de fiscus.   In dit kader wens ik erop te wijzen dat voor Vlaanderen al sinds de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit geen verplichting meer geldt voor het aangetekend versturen van de herinneringsbrief (cfr. artikel 3.10.2.0.1. VCF). Dit geldt dus ook voor Vlaamse gemeenten via de verwijzing in artikel 11 Invorderingsdecreet. Vlaanderen ging dus de federale overheid vooraf, enerzijds omdat bleek dat een aangetekende verzending niet meer effectief is dan een gewone herinneringsbrief en Vlaanderen een betere kosten-batenanalyse wou nastreven, en anderzijds in het licht van de optimalisatie van de klantvriendelijkheid aangezien een aangetekende zending vaak niet thuis in ontvangst kan genomen worden maar slechts na verplaatsing naar het postkantoor.   Bij intern overleg binnen ABB is steeds naar voor gekomen dat de kosten voor de vestiging en de invordering van belastingen horen bij de werking van het gemeentebestuur en derhalve door de algemene middelen moeten worden gedragen. Zij kunnen dus niet apart worden aangerekend aan de betrokken belastingplichtigen. In principe moet het gemeentebestuur bij de invoering van een belasting inschatten wat de vestiging en de inning van de belasting zal kosten en deze kosten mee opnemen in het betrokken belastingtarief.   Het is wel zo dat in het kader van de invordering van de onroerende voorheffing door Vlabel wel nog uitzonderlijk aangetekende brieven worden verstuurd waarvan de kostprijs wordt aangerekend aan de belastingplichtige (met uitzondering van de situatie waarbij de belasting niet kan worden ingevorderd in welk geval Vlabel de kosten zelf draagt).   Gelet op het voorgaande kan de kosten-batenanalyse het gemeentebestuur er misschien wel toe brengen niet langer gebruik te maken van aangetekende verzendingen. Indien het gemeentebestuur wel nog opteert voor een aangetekende zending en de wens is aanwezig deze kost te verhalen op de belastingplichtige, dan zal het gemeentebestuur deze kost uitdrukkelijk moeten opnemen bijv. in een apart retributiereglement. Dit reglement is in elk geval ook onderworpen aan de inzendingsplicht cfr. artikel 253 Gemeentedecreet. "