Nieuws

20/05/2017 Voorschottensysteem opcentiemen personenbelasting : schot in de zaak ..

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De ministerraad keurde op 18 mei jl. op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting invoert. Op vraag van de Belgische gemeenten voorziet het voorontwerp in een doorlopend systeem van voorschotten inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Die voorschotten dekken 80% van de geraamde ontvangsten van het aanslagjaar en vormen een wijze van alternatieve overdracht van de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de federale autoriteit naar de gemeenten. De voorschotten zullen gespreid worden over 8 maanden: de maanden september, oktober, november en december van het lopende aanslagjaar en de maanden januari, februari, maart en april van het kalenderjaar dat volgt op het aanslagjaar. Deze maatregel zal in principe van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2017. De gemeenten kunnen geen cumul vragen van de betaling van de voorschotten en de toekenning van de werkelijke ontvangsten tijdens dezelfde maand. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

 

18/05/2017 ontwerp decreet lokaal bestuur : gemeenschappelijk bericht beroepsfederaties

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Het voorontwerp Decreet Lokaal Bestuur, goedgekeurd in de Vlaamse Regering op 24 februari 2017, wordt na onderhandeling in comité C1 binnenkort opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse Regering om daarna voor advies aan de Raad van State voor te leggen.

In tegenstelling tot de oorspronkelijk goedgekeurde tekst is er nu meer dan ernstige druk vanuit VVSG om een aantal zaken aan te passen in het voorontwerp van decreet en tot onze verbijstering zouden de meerderheidspartijen akkoord gaan om de voorrangsregeling voor de zetelende titularissen uit het decreet te halen.

Samen met de federaties van de secretarissen (ECG en VVOS) blijven we ijveren en druk zetten om onze belangen te verdedigen.

De drie federaties hebben nu een gemeenschappelijk document gemaakt om dit te verduidelijken naar hun leden. U vindt dit HIER

Vlofin zal dit dossier van kortbij opvolgen in de hoop een zo goed mogelijke overgangsregeling te bekomen in het belang van onze leden en van de lokale besturen.

 

14/05/2017 Nieuwe wet overheidsopdrachten ...

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vanaf 01/07/2017 zal de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten van toepassing zijn. 

U kan de volledige tekst van de wet van 17/06/2016 terugvinden via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016061719.

Het KB "plaatsing" verscheen op 9 mei jl in het staatblad. 

Meer info vinden jullie ook HIER 

05/05/2017 Interessante cijfers ..

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

We hebben nog even geteld in ons ledenbestand...

  actief procent
Antwerpen 111 24,18%
Vlaams Brabant 99 21,57%
West-Vlaanderen 96 20,92%
Oost-Vlaanderen 92 20,04%
Limburg 61 13,29%
  459

100,00%

Vlofin telt dus 459 actieve leden.

Het beroep van financieel beheerder lijkt nog altijd een overwegend mannelijk beroep te zijn. 304 mannen en 155 vrouwen.
De type financieel beheerder blijkt dus een man te zijn en noemt Bart.
In Vlaams Brabant zijn er het meeste vrouwelijke financieel beheerders (40%)

Als u niet weet hoe uw vrouwelijke collegae noemt: An(n)(e) is bijna in 10 procent van de gevallen correct.

123 combineren gemeente en OCMW.

04/05/2017 Het belang van onze kwartaalrapportering ...

Geplaatst in BBC door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Onlangs had Vlofin een overleg met ABB inzake de BBC-DR kwartaalrapportering.  Op dit overleg werd een presentatie gegeven die ook mooi aangeeft waarom dit allemaal moet en een beeld geeft van het waarom van zo goed mogelijk aansluitende cijfers in je boekhouding ook bij de rapportering over Q4.

De presentatie vinden jullie HIER

Meer nieuws