Nieuws

27/10/2017 Ontwerpdecreet lokaal bestuur naar het Vlaams Parlement

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpdecreet over het Lokaal Bestuur definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

17/10/2017 Typecontract leningen: nieuwe opdrachtdocumenten

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 1 Reactie

De werkgroep typebestek leningen van VVSG en VLOFIN ontwikkelde nieuwe opdrachtdocumenten voor marktconsultatie m.b.t. het aangaan van nieuwe leningen. Alle documenten met betrekking tot het nieuwe typecontracten zijn beschikbaar op onze werkruimte:

 1. Typecontract met de gewenste specificaties voor offertes
 2. Toelichting bij het typecontract
 3. Typebrief voor uitnodiging tot indienen van offertes
 4. Kennisgeving gunning bestuur (voor de niet-weerhouden offertes)
 5. Sluitingsbrief voor het bevestigen van het contract
 6. Rekenblad

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie hebben betrekking op:

 • het wegvallen van de procedure overheidsopdrachten
 • de verwerking van de gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 24.11.2016 met betrekking tot de wederbeleggingsvergoeding
 • de vermelding dat algemene bankvoorwaarden van toepassing zijn voor zover ze niet tegenstrijdig zijn met de bepalingen van het typecontract. Op die manier kunnen alle offertes op een gelijke manier vergeleken worden.

 

12/10/2017 Ontwerpdecreet lokaal bestuur : advies raad van state

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Het advies van de raad van state inzake het ontwerpdecreet lokaal bestuur is beschikbaar. U kan het HIER nalezen.

Meer info volgt

26/09/2017 Modernisering van het insolventierecht

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 0 Reacties

De belangrijkste bepalingen m.b.t. het insolventierecht worden momenteel geregeld via de 'faillissementswet van 8 augustus 1997’ en de ‘wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen'. De wetgever hervormde heel recent het involventierecht en voegde een nieuw boek toe aan het Wetboek van Economisch Recht. De meeste bepalingen zullen ingaan per 1 mei 2018. De wet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 zullen vanaf dan opgeheven worden.

Het nieuwe boek XX 'insolventie van ondernemingen' bevat heel wat nieuwigheden:

 • Vrije beroepers, landbouwentiteiten, vzw's en alle natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit zullen failliet kunnen gaan
 • Vele procedures zullen elektronisch kunnen verlopen en data zal ook elektronisch beschikbaar worden voor de betrokken actoren
 • Het minnelijk akkoord wordt vernieuwd
 • Nieuwe bepalingen m.b.t. de 'ondermemingsbemiddelaar: een onderneming in moeilijkheden zullen beroep kunnen doen op een ondernemingsbemiddelaar die hem kan bijstaan bij het opstellen van een akkoord met de schuldeisers

Het boek XX is momenteel nog niet gecoördineerd in het wetboek van economisch recht. Dit volgt ongetwijfeld in de loop van het najaar.

12/09/2017 Hof van Cassatie wijzigt berekening wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling leningen

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 0 Reacties

Het Hof van Cassatie velde eind vorig jaar een arrest over de toepassing van artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek (BW) bij de vervroegde terugbetaling van een lening op interest. Artikel 1907bis BW bepaalt dat de wederbeleggingsvergoeding in deze gevallen maximaal zes maanden interest mag bedragen. In dit nieuwe arrest is het Hof van Cassatie van oordeel dat deze bepaling steeds moet worden toegepast ingeval het een lening op interest betreft. Kredietopeningen worden uitgesloten van toepassing van artikel 1907bis BW.

Tot op vandaag omzeilen banken deze bepaling door vervroegde terugbetaling contractueel uit te sluiten. Vervroegd terugbetalen kan enkel mits het betalen van een schadevergoeding voor het verbreken van het contract (de wederbeleggingsvergoeding of funding loss). De rechtspraak en rechtsleer erkende deze redenering, waardoor banken niet gebonden waren hun schadevergoeding te beperken tot zes maanden interest. Ook het typebestek leningen voorziet een dergelijke bepaling.

Indien het cassatiearrest wordt bevestigd door het Hof van Beroep is de impact op de leningen aanzienelijk. Banken zullen binnen de contractuele bepalingen geen hogere wederbeleggingsvergoedingen meer kunnen afdwingen. Het typebestek waaraan VVSG-VLOFIN momenteel werkt houdt reeds rekening met deze nieuwe rechtspraak. Verder hebben besturen een grotere onderhandelingspositie om bestaande leningen met hogere vaste rentevoeten open te breken ...

We volgen de situatie in elk geval verder op.

 

Meer nieuws